Winkelwagen
Totaal:
 
€0,00
  • Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden voor natuurlijke personen

1. Identiteit en definities
Dumaplast
Vliegplein 41
9990 Maldegem
VAT BE 0434.648.387
HRG 172.879
info@dumaplast.be

Definities:
1. Verkoper: de rechtsentiteit hierboven vermeld
2. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.
3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de aankoop.


2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online overeenkomst op afstand tussen verkoper en koper. De verkoopsvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling ten alle tijden gewijzigd worden. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De koper erkent dat zij deze algemene online voorwaarden hebben gelezen en verklaren alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden, alsook het retourbeleid/herroepingsrecht en het privacy-beleid.


3. Het aanbod
1. De verkoper zorgt voor de juiste vermelding van prijzen en beschrijvingen. Vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper echter niet. Het is de verkoper toegestaan een aankoop te ontbinden indien er een foute vermelding staat.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. De verkoper besteedt de grootste zorg aan de visuele weergave van de producten die zij op de website aanbiedt. Door de computerverwerking van de beelden en ondanks alle zorg die besteed is aan het maken van deze visuele voorstellingen, kunnen de afmetingen en/of de kleuren en/of de verpakking van de producten echter verschillen ten opzichte van de werkelijkheid. Deze visuele voorstellingen hebben slechts een illustratieve functie en in het geval van een verschil tussen de afbeelding en de beschrijving van de productfiche is de beschrijving van de productfiche altijd gezaghebbend.
3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4. De koper zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen
5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
- de wijze van betaling, aflevering van de overeenkomst


4. De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
1. De verkoper bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de verkoper de overeenkomst ontbinden.
2. De verkoper treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en hij zorgt voor een veilige webomgeving.
3. De verkoper behoudt zich steeds het recht een bestelling of aanvraag te weigeren.
4. De koper gaat akkoord met algemene voorwaarden en in het bijzonder het herroepingsrecht.
5. De producten die op de website te koop worden aangeboden zijn bestemd voor een klantenkring van particuliere consumenten voor niet-professioneel gebruik. In dit opzicht behoudt de verkoper zich het recht voor om elke bestelling te weigeren waarvan het volume, het aantal referenties of het bedrag niet overeenkomt met het gebruikelijke gemiddelde verbruik van een particulier en die zodanige kenmerken vertoont dat het voor de verkoper gerechtvaardigd is om de bestelling op te schorten in afwachting van alle ondersteunende elementen die garanderen dat de producten inderdaad voor de persoonlijke behoeften van de koper worden aangeschaft.


5. Prijzen
1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief eventuele thuisleveringskosten, die bovenop de prijs van de producten worden gefactureerd en aan de koper worden aangegeven voordat de bestelling wordt geregistreerd. Eventuele douanerechten of lokale belastingen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de koper.
2. De prijzen zijn die welke van kracht zijn op het moment van de validatie van de bestelling door de koper.
3. De verkoopprijzen van de producten kunnen te allen tijde door de verkoper worden gewijzigd.


6. Levering en uitvoering
De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten.
1. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
2. De verkoper zal geaccepteerde bestellingen binnen 7 kalenderdagen trachten uit te uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Vertragingen zijn echter niet uit te sluiten. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, kan de verkoper daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich inspannen om een vervangend product voor te stellen. Indien de koper het vervangend product niet aanvaardt, heeft deze de mogelijkheid de bestelling van het desbetreffende product te annuleren. De verkoper zal contact opnemen met de koper betreffende de verdere afhandeling van de overeenkomst.


7. Betaling
De geaccepteerde betaalmiddelen zijn degene die op moment van de aankoop op de website vermeld worden. De koper dienst steeds vooraf te betalen. In geval van betwisting behoudt de verkoper zich het recht voor om de levering van de bestelling op te schorten of te annuleren, alsook om elke bestelling van een koper waarmee een betwisting over de betaling of de teruggave van een bestelling aan de gang is, te weigeren of te annuleren.


8. Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de koper. De koper neemt contact met de verkoper om de retourmodaliteiten te bespreken.
2. De koper zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking indien hij producten wil retourneren. De koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Geretourneerde producten mogen geen zichtbare tekenen van slijtage of gebruik vertonen en geschikt zijn voor herverkoop. Bij beschadigingen zullen de desbetreffende kosten worden afgetrokken van de terugbetaling.
3. Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de producten in de originele staat en verpakking (inclusief omdozen), samen met een kopie van de factuur, retourneren aan de verkoper binnen de 14 kalenderdagen, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. De verkoper zal het aankoopbedrag terugbetalen mits aftrek van de hierboven vermelde extra kosten na ontvangst van de geretourneerde producten. De juistheid van alle door ons terugbetaalde bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij u ons binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.


9. Conformiteit en garantie
De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
1. De garanties die eventueel verbonden zijn aan de producten die worden verkocht, evenals de voorwaarden en de wijze van uitvoering van deze garanties, staan vermeld op de beschrijvende fiches op de website van de verkoper. Ze hebben alleen betrekking op fabricagefouten.
2. De verkoper kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die het gevolg kan zijn van onjuist gebruik van de producten door de koper. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van de overeenkomst als gevolg van een handeling van een derde of van een geval van overmacht. De verkoper is nooit verantwoordelijk voor eender welk verlies of beschadiging direct of indirect verbonden met de klacht. De verkoper is nooit verantwoordelijk voor installatiekosten, verplaatsingskosten, transportkosten of kosten voor derde partijen direct of indirect verbonden met de klacht. De kosten voor een eventueel nieuwe installatie of transport worden niet gedragen door Dumaplast en blijven dus ten laste van de koper.


10. Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de wettelijk bepaalde termijn, schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper.
1. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de ontvangst van de goederen.
2. Eventuele klachten over het transport of een leveringsfout dienen schriftelijk ingediend te worden binnen 2 kalenderdagen na ontvangst van de producten.
3. Ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


11. Geschillen
Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen met inbegrip van deze met betrekking tot de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze algemene verkoopsvoorwaarden vallen naar keuze van de verkoper onder de uitsluitende bevoegdheid van ofwel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, België ofwel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de klant gevestigd is, onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze. Alle betrokken partijen aanvaarden elektronische bewijsvoering (e-mail en back-up).


12. Privacy
De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Meer informatie kan de klant terugvinden onder de rubriek Privacy.


Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 mei 2020.

TERUG NAAR BOVEN